Skillnader i Vägöverlämnandet

Skillnader i vägöverlämnandet mellan Härjedalen och Leksand.
Nog skiljer sig information mellan kommunerna. Ändå har Härjedalens Kommun tittat på Leksands kommun och hänvisat till just dom i sitt material angående vägöverlämnandet. Även konsulterna har tittat på Leksand.

Här en länk till informationen på Leksands kommuns hemsida angående vägöverlämnandet. Informationsfilmen på 13 minuter är mycket förklarande Länk information Leksand.

Informationen på Härjedalens Kommuns hemsida har efter årskiftet blivit bättre mot för vad den var före. Men väldigt stor skillnad jämfört med Leksand. Länk information Härjedalen.

Skillnader i Vägöverlämnandet

Det är stor skillnad mellan informationen. Kan det bero på att man i leksand har hållit medborgardialoger där man informerat medborgarna utan att Lantmäteriet varit med och fakturerat 1700 kronor timmen för sina kostnader? Man hänvisar ofta från Kommunens sida att man tittat på andra kommuner och jämfört. Här verkar man absolut inte ha tagit till sig något av jämförelsen.

Så visst är det skillnader i informationen. Sen har även Leksand fått gjort omtag efter omtag av överlämnandet av enskilda vägar.

Ur information från Leksands hemsida.
”Kommunen vill att det ska vara så smidigt som möjligt att bilda en väghållningsorganisation för att förvalta enskilda vägar. En väghållningsorganisation består av en eller flera gemensamhetsanläggningar som förvaltas av samfällighetsförening. Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-27 beslutades det därför att ge ett bidrag på 40 000 kronor till varje nybildad samfällighetsförening och ytterligare 40 000 kronor i bidrag per gemensamhetsanläggning. Det innebär att en nybildad samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning kan få 80 000 kronor i bidrag. Om samma förening förvaltar flera anläggningar ökar bidraget med 40 000 kronor per anläggning.”

Samtidigt verkar man i leksand med deras system enbart ha friköpt sig från underhållsskulden. Så om det blir en besparing för kommunen blir svårt att säga då man inte har deras underhållsskuld i siffror. Här blir den stora frågan om vi sparar något i Härjedalen på deras modell? Oavsett om det gäller kommunen eller kommunmedlemmarna.

av Admin