Skillnad i hälsa

Skillnad i hälsa mellan regionens invånare i Jämtland Härjedalen. Detta meddelar regionen i en rapport den 18/4 -23.

”Det är en större andel män som upplever sin hälsa som god jämfört med kvinnor men kvinnor har bättre levnadsvanor än män. Därför det är fler yngre än äldre som skattar sin hälsa som god samtidigt är det fler äldre än yngre som skattar gott psykiskt välbefinnande. Det är några av resultaten från folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, som presenteras idag. En positiv utveckling är att det är fler som är fysiskt aktiva.

I Sverige har vi ett nationellt mål om god och jämlik hälsa för alla och att minska hälsoklyftorna inom en generation. Det vi ser nu i vårt län på ett antal områden är att skillnaderna mellan vissa grupper ökar. Medan skillnaderna kvarstår på andra områden. Detta för att hälsan minskat i de stora grupperna, säger Hanna Viklund folkhälsosamordnare Folkhälsoenheten Region Jämtland Härjedalen.

Fler unga kvinnor som upplever psykiska besvär.

Unga vuxna kvinnor i länet har sedan 2010 haft en negativ utveckling gällande psykiska besvär. Det är en ökad andel som uppger sig vara mycket stressade. Som har svåra besvär av ängslan, oro eller ångest och som rapporterar svåra sömnsvårigheter. Exempelvis har andelen kvinnor 16–29 år som upplever mycket stress ökat från 20 procent 2010 till 35 procent 2022.

– Senast åren har Region Jämtland Härjedalen arbetet både internt och externt inom området psykisk ohälsa och suicidprevention. Regionala styrdokument och handlingsplaner ligger till grund för arbetet och genom statliga riktade stimulansmedel har insatser kunnat möjliggöras. Exempel på insatser riktade mot de yngre åldersgrupperna i vårt län är stöd och samverkan med Team Tilia som tagit fram rapporten ”Ungas röster” och ökat föräldraskapsstöd genom exempelvis Föräldra-/barnhälsan utveckling av Barnsäkert i två kommuner. Men det är ett arbete som kräver långsiktighet och uthållighet”.

Läsa hela medelandet här.

av Admin